Hãy chào đón tất cả trải nghiệm Bạn sẽ chẳng bao giờ biết được...

Hãy chào đón tất cả trải nghiệm. Bạn sẽ chẳng bao giờ biết được trải nghiệm nào sẽ thổi bùng mọi thứ.
Welcome all experiences. You never know which one is gong to turn everything on.
"Hãy chào đón tất cả trải nghiệm. Bạn sẽ chẳng bao giờ biết được trải nghiệm nào sẽ thổi bùng mọi thứ. Welcome all experiences. You never know which one is gong to turn everything on."
Danh ngôn cuộc sống Jim Rohn
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận