Hạnh phúc là người thầy hà khắc đặc biệt là hạnh phúc của người...

Hạnh phúc là người thầy hà khắc, đặc biệt là hạnh phúc của người khác.
-
Happiness is a hard master, particularly other people's happiness.
"Hạnh phúc là người thầy hà khắc, đặc biệt là hạnh phúc của người khác. - Happiness is a hard master, particularly other people's happiness."
Danh ngôn hạnh phúc Aldous Huxley
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận