Hạnh phúc cho dù dưới chế độ chuyên quyền hay dân chủ cho dù...

Hạnh phúc, cho dù dưới chế độ chuyên quyền hay dân chủ, cho dù trong sự nô lệ hay tự do, không bao giờ đạt được nếu ta không có đạo đức.
-
Happiness, whether in despotism or democracy, whether in slavery or liberty, can never be found without virtue.
"Hạnh phúc, cho dù dưới chế độ chuyên quyền hay dân chủ, cho dù trong sự nô lệ hay tự do, không bao giờ đạt được nếu ta không có đạo đức. - Happiness, whether in despotism or democracy, whether in slavery or liberty, can never be found without virtue."
Danh ngôn hạnh phúc John Adams
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận