Đừng thấy miếu rách mà khinh Miếu rách mặc miếu thần linh hãy còn...

Đừng thấy miếu rách mà khinh, 
  Miếu rách mặc miếu, thần linh hãy còn.
"Đừng thấy miếu rách mà khinh, Miếu rách mặc miếu, thần linh hãy còn."
Ca dao về Phong tục, tập quán
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận