Động lực thúc đẩy doanh nghiệp không phải là tiết kiệm mà là lợi...

Động lực thúc đẩy doanh nghiệp không phải là tiết kiệm, mà là lợi nhuận.
The engine which drives enterprise is not thrift, but profit.
"Động lực thúc đẩy doanh nghiệp không phải là tiết kiệm, mà là lợi nhuận. The engine which drives enterprise is not thrift, but profit."
Danh ngôn kinh doanh John Maynard Keynes
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận