Điều quan trọng trong đời là đời không phải kết quả của cuộc đời...

Điều quan trọng trong đời là đời, không phải kết quả của cuộc đời.
What is important in life is life, and not the result of life.
"Điều quan trọng trong đời là đời, không phải kết quả của cuộc đời. What is important in life is life, and not the result of life."
Danh ngôn cuộc sống Johann Wolfgang von Goethe
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận