Cuộc sống là tiếng vọng Điều bạn gửi đi quay trở về Điều bạn...

Cuộc sống là tiếng vọng. 
  Điều bạn gửi đi quay trở về. 
  Điều bạn gieo trồng bạn sẽ gặt hái. 
  Điều bạn cho bạn sẽ nhận lại. 
  Điều bạn thấy ở người khác tồn tại trong chính bạn.
Life is an echo. 
  What you send out comes back. 
  What you sow you reap. 
  What you give you get. 
  What you see in others exists in you.
"Cuộc sống là tiếng vọng. Điều bạn gửi đi quay trở về. Điều bạn gieo trồng bạn sẽ gặt hái. Điều bạn cho bạn sẽ nhận lại. Điều bạn thấy ở người khác tồn tại trong chính bạn. Life is an echo. What you send out comes back. What you sow you reap. What you give you get. What you see in others exists in you."
Danh ngôn cuộc sống Khuyết danh
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận