Cuộc đời đứng trước tôi như mùa xuân vĩnh hằng mặc quần áo mới...

Cuộc đời đứng trước tôi như mùa xuân vĩnh hằng mặc quần áo mới rực rỡ.
Life stands before me like an eternal spring with new and brilliant clothes.
"Cuộc đời đứng trước tôi như mùa xuân vĩnh hằng mặc quần áo mới rực rỡ. Life stands before me like an eternal spring with new and brilliant clothes."
Danh ngôn cuộc sống Carl Friedrich Gauss
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận