Bản năng của người phụ nữ trong cô nhận ra rằng quần áo có...

Bản năng của người phụ nữ trong cô nhận ra rằng quần áo có ảnh hưởng mạnh hơn nhiều giá trị của tính cách hay phép màu nhiệm của cách ứng xử.
-
She had a womanly instinct that clothes possess an influence more powerful over many than the worth of character or the magic of manners.
"Bản năng của người phụ nữ trong cô nhận ra rằng quần áo có ảnh hưởng mạnh hơn nhiều giá trị của tính cách hay phép màu nhiệm của cách ứng xử. - She had a womanly instinct that clothes possess an influence more powerful over many than the worth of character or the magic of manners."
Danh ngôn phụ nữ Louisa May Alcott
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận