Bạn không thể tạo ra kinh nghiệm bạn trải qua nó You can't create...

Bạn không thể tạo ra kinh nghiệm, bạn trải qua nó.
-
You can't create experience, you undergo it.
"Bạn không thể tạo ra kinh nghiệm, bạn trải qua nó. - You can't create experience, you undergo it."
Danh ngôn công việc Albert Camus
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận