Ba yếu tố cần thiết lớn nhất để hạnh phúc trong cuộc sống này...

Ba yếu tố cần thiết lớn nhất để hạnh phúc trong cuộc sống này là một cái gì đó để làm, một cái gì đó để yêu thương, và một cái gì đó để hy vọng.
-
Three grand essentials to happiness in this life are something to do, something to love, and something to hope for.
"Ba yếu tố cần thiết lớn nhất để hạnh phúc trong cuộc sống này là một cái gì đó để làm, một cái gì đó để yêu thương, và một cái gì đó để hy vọng. - Three grand essentials to happiness in this life are something to do, something to love, and something to hope for."
Danh ngôn hạnh phúc Joseph Addison
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận