Anh về em nắm cổ tay Em dặn câu này anh chớ có quên...

Anh về em nắm cổ tay, 
  Em dặn câu này anh chớ có quên: 
  Đôi ta đã trót lời nguyền, 
  Chớ xa xôi mặt mà quên mảng lòng.
"Anh về em nắm cổ tay, Em dặn câu này anh chớ có quên: Đôi ta đã trót lời nguyền, Chớ xa xôi mặt mà quên mảng lòng."
Tục ngữ ca dao về Tình yêu

Thêm nội dung

Xem thêm >