Anh về Đập Đá đưa đò Trước đưa quan khách sau dò ý em...

Anh về Đập Đá  đưa đò, 
  Trước đưa quan khách, sau dò ý em.
"Anh về Đập Đá đưa đò, Trước đưa quan khách, sau dò ý em."
Tục ngữ ca dao về Tình yêu

Thêm nội dung

Xem thêm >