Anh thương em từ thuở tóc bỏ lòng thòng Đến bây giờ một ngọn...

Anh thương em từ thuở tóc bỏ lòng thòng, 
  Đến bây giờ một ngọn ba bốn vòng cũng thương.
"Anh thương em từ thuở tóc bỏ lòng thòng, Đến bây giờ một ngọn ba bốn vòng cũng thương."
Tục ngữ ca dao về Tình yêu
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận