A Man núi ngất tầng cao Ngó về chợ Giã nao nao can tràng...

A Man  núi ngất tầng cao 
  Ngó về chợ Giã nao nao can tràng 
  Núi ngăn sao thấy được nàng 
  Nhớ ai mặt võ mày vàng nhớ ai?
"A Man núi ngất tầng cao Ngó về chợ Giã nao nao can tràng Núi ngăn sao thấy được nàng Nhớ ai mặt võ mày vàng nhớ ai?"
Tục ngữ ca dao về Tình yêu
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận