Ý tưởng giống như một hồn ma cần phải bắt chuyện chút ít trước...

Ý tưởng, giống như một hồn ma, cần phải bắt chuyện chút ít trước khi nó tự giới thiệu mình.
-
An idea, like a ghost, must be spoken to a little before it will explain itself.
"Ý tưởng, giống như một hồn ma, cần phải bắt chuyện chút ít trước khi nó tự giới thiệu mình. - An idea, like a ghost, must be spoken to a little before it will explain itself."
Danh ngôn công việc Charles Dickens
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận