Với một cái đầu cương quyết muốn làm là bước đầu tiên dẫn tới...

Với một cái đầu cương quyết, muốn làm là bước đầu tiên dẫn tới làm. Nhưng nếu chúng ta không muốn làm, nó sẽ trở thành không thể.
-
To a resolute mind, wishing to do is the first step toward doing. But if we do not wish to do a thing it becomes impossible.
"Với một cái đầu cương quyết, muốn làm là bước đầu tiên dẫn tới làm. Nhưng nếu chúng ta không muốn làm, nó sẽ trở thành không thể. - To a resolute mind, wishing to do is the first step toward doing. But if we do not wish to do a thing it becomes impossible."
Danh ngôn công việc Robert Southey
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận