Với mỗi lần bán hàng bạn thất bại vì không đủ nhiệt tình bạn...

Với mỗi lần bán hàng bạn thất bại vì không đủ nhiệt tình, bạn sẽ bỏ lỡ cả trăm lần vì bạn không đủ nhiệt tình.
For every sale you miss because you’re too enthusiastic, you’ll miss a hundred because you’re not enthusiastic enough.
"Với mỗi lần bán hàng bạn thất bại vì không đủ nhiệt tình, bạn sẽ bỏ lỡ cả trăm lần vì bạn không đủ nhiệt tình. For every sale you miss because you’re too enthusiastic, you’ll miss a hundred because you’re not enthusiastic enough."
Danh ngôn kinh doanh Zig Ziglar
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận