Việc không hợp đạo thì một lưng cơm cũng không lấy của ai.

Việc không hợp đạo thì một lưng cơm cũng không lấy của ai.
"Việc không hợp đạo thì một lưng cơm cũng không lấy của ai."
Danh ngôn tính cách Mạnh Tử
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận