Về sự thật và công lý không có sự khác biệt giữa những vấn...

Về sự thật và công lý, không có sự khác biệt giữa những vấn đề lớn nhỏ, vì những điều liên quan tới cách con người được đối xử đều giống như nhau.
-
In matters of truth and justice, there is no difference between large and small problems, for issues concerning the treatment of people are all the same.
"Về sự thật và công lý, không có sự khác biệt giữa những vấn đề lớn nhỏ, vì những điều liên quan tới cách con người được đối xử đều giống như nhau. - In matters of truth and justice, there is no difference between large and small problems, for issues concerning the treatment of people are all the same."
Danh ngôn cuộc sống Albert Einstein
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận