Vấn đề là hầu hết mọi người tập trung vào thất bại của mình...

Vấn đề là hầu hết mọi người tập trung vào thất bại của mình hơn là thành công. Nhưng sự thật là hầu hết mọi người có nhiều thành công hơn thất bại.
The problem is that most people focus on their failures rather than their successes. But the truth is that most people have many more successes than failures.
"Vấn đề là hầu hết mọi người tập trung vào thất bại của mình hơn là thành công. Nhưng sự thật là hầu hết mọi người có nhiều thành công hơn thất bại. The problem is that most people focus on their failures rather than their successes. But the truth is that most people have many more successes than failures."
Danh ngôn về thành công Jack Canfield
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận