Tư tưởng là một loại thuốc phiện nó có thể làm ta say ngay...

Tư tưởng là một loại thuốc phiện; nó có thể làm ta say ngay khi đang thức; nó có thể làm trong suốt cả những ngọn núi cao và tất cả những gì đang tồn tại.
-
Thought is a kind of opium; it can intoxicate us, while still broad awake; it can make transparent the mountains and everything that exists.
"Tư tưởng là một loại thuốc phiện; nó có thể làm ta say ngay khi đang thức; nó có thể làm trong suốt cả những ngọn núi cao và tất cả những gì đang tồn tại. - Thought is a kind of opium; it can intoxicate us, while still broad awake; it can make transparent the mountains and everything that exists."
Danh ngôn tâm hồn Henri Frederic Amiel
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận