Tự do tư tưởng là sức sống của linh hồn Liberty of thought is...

Tự do tư tưởng là sức sống của linh hồn.
-
Liberty of thought is the life of the soul.
"Tự do tư tưởng là sức sống của linh hồn. - Liberty of thought is the life of the soul."
Danh ngôn tâm hồn Voltaire
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận