Trưởng thành là đánh mất một vài ảo ảnh để có được vài ảo...

Trưởng thành là đánh mất một vài ảo ảnh, để có được vài ảo ảnh khác.
Growing up is losing some illusions, in order to acquire others.
"Trưởng thành là đánh mất một vài ảo ảnh, để có được vài ảo ảnh khác. Growing up is losing some illusions, in order to acquire others."
Danh ngôn cuộc sống Virginia Woolf
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận