Trừ phi một người đảm nhận nhiều hơn những gì mình có thể làm...

Trừ phi một người đảm nhận nhiều hơn những gì mình có thể làm, anh ta sẽ không bao giờ làm được tất cả những gì mình có thể.
-
Unless a man undertakes more than he possibly can do, he will never do all he can do.
"Trừ phi một người đảm nhận nhiều hơn những gì mình có thể làm, anh ta sẽ không bao giờ làm được tất cả những gì mình có thể. - Unless a man undertakes more than he possibly can do, he will never do all he can do."
Danh ngôn công việc Henry Drummond
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận