Trong ba từ tôi có thể tổng kết tất cả mọi điều tôi đã...

Trong ba từ, tôi có thể tổng kết tất cả mọi điều tôi đã học được về cuộc đời: đời vẫn trôi.
In three words I can sum up everything I've learned about life: it goes on.
"Trong ba từ, tôi có thể tổng kết tất cả mọi điều tôi đã học được về cuộc đời: đời vẫn trôi. In three words I can sum up everything I've learned about life: it goes on."
Danh ngôn cuộc sống Robert Frost
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận