Tôi sẽ không nói là phụ nữ không có tính cách đúng hơn thì...

Tôi sẽ không nói là phụ nữ không có tính cách; đúng hơn thì mỗi ngày họ đều có tính cách mới.
-
I will not say that women have no character; rather, they have a new one every day.
"Tôi sẽ không nói là phụ nữ không có tính cách; đúng hơn thì mỗi ngày họ đều có tính cách mới. - I will not say that women have no character; rather, they have a new one every day."
Danh ngôn phụ nữ Heinrich Heine
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận