Tôi không biết số phận anh sẽ thế nào nhưng tôi biết rằng những...

Tôi không biết số phận anh sẽ thế nào, nhưng tôi biết rằng những người duy nhất trong các anh sẽ thực sự hạnh phúc là những ai đã tìm được cách để phụng sự.
-
I don't know what your destiny will be, but one thing I know: the only ones among you who will be really happy are those who will have sought and found how to serve.
"Tôi không biết số phận anh sẽ thế nào, nhưng tôi biết rằng những người duy nhất trong các anh sẽ thực sự hạnh phúc là những ai đã tìm được cách để phụng sự. - I don't know what your destiny will be, but one thing I know: the only ones among you who will be really happy are those who will have sought and found how to serve."
Danh ngôn hạnh phúc Albert Schweitzer
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận