Tôi biết có một điều tốt đẹp hơn cả sự ngay thẳng ấy là...

Tôi biết có một điều tốt đẹp hơn cả sự ngay thẳng: ấy là sự khoan dung.
"Tôi biết có một điều tốt đẹp hơn cả sự ngay thẳng: ấy là sự khoan dung."
Danh ngôn tính cách V.HUGO
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận