Tinh hoa của toán học nằm ở tự do của nó The essence of...

Tinh hoa của toán học nằm ở tự do của nó.
-
The essence of mathematics lies in its freedom.
"Tinh hoa của toán học nằm ở tự do của nó. - The essence of mathematics lies in its freedom."
Danh ngôn khoa học Georg Cantor
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận