Thứ chúng ta nên kết án không phải là bản chất con người mà...

Thứ chúng ta nên kết án không phải là bản chất con người mà là những thói thường thấp hèn đã tha hóa nó.
-
It is not human nature we should accuse but the despicable conventions that pervert it.
"Thứ chúng ta nên kết án không phải là bản chất con người mà là những thói thường thấp hèn đã tha hóa nó. - It is not human nature we should accuse but the despicable conventions that pervert it."
Danh ngôn tính cách Denis Diderot
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận