Thế giới thực mà ta làm việc không ác độc cũng chẳng anh hùng...

Thế giới thực mà ta làm việc không ác độc cũng chẳng anh hùng. Nó cũng chính là môi trường đầy xung đột, đầy những mơ hồ và lựa chọn khó khăn đã làm nên hầu hết các doanh nghiệp trong thời đại của chúng ta.
The real world in which we work is neither evil nor heroic. It is the same environment of conflict, ambiguity and hard choices that mark most enterprises in our time.
"Thế giới thực mà ta làm việc không ác độc cũng chẳng anh hùng. Nó cũng chính là môi trường đầy xung đột, đầy những mơ hồ và lựa chọn khó khăn đã làm nên hầu hết các doanh nghiệp trong thời đại của chúng ta. The real world in which we work is neither evil nor heroic. It is the same environment of conflict, ambiguity and hard choices that mark most enterprises in our time."
Danh ngôn kinh doanh Katharine Graham
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận