Thành công 20 là kỹ năng 80 là chiến lược Bạn có thể biết...

Thành công 20% là kỹ năng, 80% là chiến lược. Bạn có thể biết đọc, nhưng quan trọng hơn, bạn định đọc cái gì?
Success is 20% skills and 80% strategy. You might know how to read, but more importantly, what's your plan to read?
"Thành công 20% là kỹ năng, 80% là chiến lược. Bạn có thể biết đọc, nhưng quan trọng hơn, bạn định đọc cái gì? Success is 20% skills and 80% strategy. You might know how to read, but more importantly, what's your plan to read?"
Danh ngôn về thành công Jim Rohn
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận