Tất cả những điều có giá trị trong xã hội con người đều dựa...

Tất cả những điều có giá trị trong xã hội con người đều dựa vào cơ hội phát triển hòa hợp trong mỗi cá nhân.
-
All that is valuable in human society depends upon the opportunity for development accorded the individual.
"Tất cả những điều có giá trị trong xã hội con người đều dựa vào cơ hội phát triển hòa hợp trong mỗi cá nhân. - All that is valuable in human society depends upon the opportunity for development accorded the individual."
Danh ngôn cuộc sống Albert Einstein

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận