Tất cả cái thú vui của tháng ngày là ở vào buổi sáng của...

Tất cả cái thú vui của tháng ngày là ở vào buổi sáng của nó.
"Tất cả cái thú vui của tháng ngày là ở vào buổi sáng của nó."
Danh ngôn cuộc sống Malherbe

Thêm nội dung

Xem thêm >