Success usually comes to those who are too busy to be looking for it...

Success usually comes to those who are too busy to be looking for it.
 Sự thành công thường đến với những ai không quá bận rộn đi tìm nó.
"Success usually comes to those who are too busy to be looking for it. Sự thành công thường đến với những ai không quá bận rộn đi tìm nó."
Danh ngôn sự nghiệp Henry David Thoreau
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận