Sự hoàn hảo không tồn tại bạn luôn có thể làm tốt hơn và...

Sự hoàn hảo không tồn tại - bạn luôn có thể làm tốt hơn và bạn luôn có thể tiến bộ.
-
Perfection does not exist - you can always do better and you can always grow.
"Sự hoàn hảo không tồn tại - bạn luôn có thể làm tốt hơn và bạn luôn có thể tiến bộ. - Perfection does not exist - you can always do better and you can always grow."
Danh ngôn công việc Les Brown
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận