Sự chính trực không cần điều luật. - Integrity has no need of rules.

Sự chính trực không cần điều luật.
-
Integrity has no need of rules.
"Sự chính trực không cần điều luật. - Integrity has no need of rules."
Danh ngôn tính cách Albert Camus
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận