Phụ nữ là để yêu chứ không phải là để hiểu Women are meant...

Phụ nữ là để yêu chứ không phải là để hiểu.
-
Women are meant to be loved, not to be understood.
"Phụ nữ là để yêu chứ không phải là để hiểu. - Women are meant to be loved, not to be understood."
Danh ngôn phụ nữ Oscar Wilde
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận