Ở đàn ông dục vọng sinh ra tình yêu và ở phụ nữ tình...

Ở đàn ông, dục vọng sinh ra tình yêu, và ở phụ nữ, tình yêu sinh ra dục vọng.
In men desire begets love, and in women love begets desire.
"Ở đàn ông, dục vọng sinh ra tình yêu, và ở phụ nữ, tình yêu sinh ra dục vọng. In men desire begets love, and in women love begets desire."
Danh ngôn tình yêu Jonathan Swift
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận