Nước mắt là ngôn ngữ câm lặng của đau buồn Tears are the silent...

Nước mắt là ngôn ngữ câm lặng của đau buồn.
-
Tears are the silent language of grief.
"Nước mắt là ngôn ngữ câm lặng của đau buồn. - Tears are the silent language of grief."
Danh ngôn tâm hồn Voltaire
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận