Nhượng bộ không phải là hạ mình nhận lỗi không phải là nhục nhã...

Nhượng bộ không phải là hạ mình; nhận lỗi không phải là nhục nhã.
"Nhượng bộ không phải là hạ mình; nhận lỗi không phải là nhục nhã."
Danh ngôn tính cách Ngạn ngữ Anh
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận