Những hành động của ta nằm trong tay ta nhưng hậu quả của chúng...

Những hành động của ta nằm trong tay ta, nhưng hậu quả của chúng thì không. Hãy nhớ điều đó, và nghĩ hai lần trước khi định làm bất cứ điều gì.
-
Our actions are in our own hands, but the consequences of them are not. Remember that, my dear, and think twice before you do anything.
"Những hành động của ta nằm trong tay ta, nhưng hậu quả của chúng thì không. Hãy nhớ điều đó, và nghĩ hai lần trước khi định làm bất cứ điều gì. - Our actions are in our own hands, but the consequences of them are not. Remember that, my dear, and think twice before you do anything."
Danh ngôn hành động Louisa May Alcott
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận