Nhà tư tưởng mới chỉ là người không biết về những gì mà những...

Nhà tư tưởng mới chỉ là người không biết về những gì mà những nhà tư tưởng cũ đã suy ngẫm.
-
A new thinker is only one who does not know what the old thinkers have thought.
"Nhà tư tưởng mới chỉ là người không biết về những gì mà những nhà tư tưởng cũ đã suy ngẫm. - A new thinker is only one who does not know what the old thinkers have thought."
Danh ngôn công việc Frank Moore Colby
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận