Người thầy tốt nhất là trải nghiệm chứ không phải góc nhìn méo mó...

Người thầy tốt nhất là trải nghiệm, chứ không phải góc nhìn méo mó của ai đó.
The best teacher is experience and not through someone's distorted point of view.
"Người thầy tốt nhất là trải nghiệm, chứ không phải góc nhìn méo mó của ai đó. The best teacher is experience and not through someone's distorted point of view."
Danh ngôn cuộc sống Jack Kerouac
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận