Người có lòng tin thì mạnh mẽ người lắm nghi ngờ thì yếu ớt...

Người có lòng tin thì mạnh mẽ; người lắm nghi ngờ thì yếu ớt. Niềm tin mãnh liệt vượt lên trên những hành động to tát.
-
He who believes is strong; he who doubts is weak. Strong convictions precede great actions.  71 n
"Người có lòng tin thì mạnh mẽ; người lắm nghi ngờ thì yếu ớt. Niềm tin mãnh liệt vượt lên trên những hành động to tát. - He who believes is strong; he who doubts is weak. Strong convictions precede great actions. 71 n"
Danh ngôn tính cách Louisa May Alcott
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận