Ngôn ngữ mới khác biệt với cuộc sống làm sao Tôi phải làm thế...

Ngôn ngữ mới khác biệt với cuộc sống làm sao. Tôi phải làm thế nào mới khiến chúng vừa vặn với nhau? Tôi kết nối chúng thế nào đây?
Language is so different from life. How am I supposed to fit the one into the other? How can I bring them together?
"Ngôn ngữ mới khác biệt với cuộc sống làm sao. Tôi phải làm thế nào mới khiến chúng vừa vặn với nhau? Tôi kết nối chúng thế nào đây? Language is so different from life. How am I supposed to fit the one into the other? How can I bring them together?"
Danh ngôn cuộc sống Herta Müller
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận