Ngạn ngữ

Tuyển chọn các Ngạn ngữ hay nhất. Ngạn có nghĩa là “lời nói của người xưa”. Ngạn ngữ là những câu nói của người xưa truyền lại, bao gồm cả những câu tục ngữ của nhân dân và những câu nói có giá trị, lời đẹp ý hay của các danh nhân, các nhà hiền triết được nhân dân truyền tụng

Top yêu thích

Cần bạn bình luận