Nếu tôi không thể vượt trội nhờ số lượng thì tôi sẽ vượt trội...

Nếu tôi không thể vượt trội nhờ số lượng thì tôi sẽ vượt trội nhờ chất lượng của mình.
-
If I cannot overwhelm with my quality, I will overwhelm with my quantity.
"Nếu tôi không thể vượt trội nhờ số lượng thì tôi sẽ vượt trội nhờ chất lượng của mình. - If I cannot overwhelm with my quality, I will overwhelm with my quantity."
Danh ngôn công việc Emile Zola
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận