Nếu chúng ta có thể bán trải nghiệm với cái giá mà ta đã...

Nếu chúng ta có thể bán trải nghiệm với cái giá mà ta đã phải trả, chúng ta tất cả đều sẽ là triệu phú.
If we could sell our experiences for what they cost us, we'd all be millionaires.
"Nếu chúng ta có thể bán trải nghiệm với cái giá mà ta đã phải trả, chúng ta tất cả đều sẽ là triệu phú. If we could sell our experiences for what they cost us, we'd all be millionaires."
Danh ngôn cuộc sống Pauline Phillips
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận